Achievements

  • M.S. Subbulakshmi fellowship in music by Shanmukhananda Sabha Mumbai.
  • Kalanidhi Sangeeth Rathna Award
  • Samaj Sakthi Award
  • Bala Gnana Kala Bharathi award by Bharat Kalachar
  • 15 Crores + YouTube Viewership